Siguria në shkollat tona parakusht për ngritje të cilësisë

Siguria në shkollat tona parakusht për ngritje të cilësisë

Në kuloaret shoqërore por edhe në ato akademike, shpeshherë diskutohet se sa kemi siguri në shkollat tona, sa ndikon kjo në cilësinë e përgjithshme arsimoro-edukative. dhe ku janë pengesat për një siguri më të mirë në shkollat e Kosovës në përgjithësi.

Shkruan: Bekim Thaqi

Fillimisht duhet ta shtjellojmë faktin se çka nënkuptojmë me siguri në shkolla?

Siguria në shkollë. mund të përcaktohet sipas asaj se sa janë të sigurtë nxënësit nga dhuna e çfarëdollojshme , ngacmimet e ndryshme, bulizmi, përdorimi i substancave narkotike e të tjera (p.sh alkoholi) në procesin e gjithëmbarshëm edukativo-arsimor duke filluar nga oborri i shkollës e deri tek vijimi i papenguar i orëve të mesimit dhe aktivitetet e ndryshme shkollore dhe ato të ndërlidhura me shkollën.

Si rrjedhojë, mund të themi se siguria në shkollë e promovon mbrojtjen e nxënësve nga dhuna, ekspozimin ndaj armëve dhe kërcënimeve, vjedhjeve te ndryshme, ngacmimeve dhe shitjes ose përdorimit të substancave të paligjshme në objektet shkollore dhe përcjellesë .

Siguria gjithashtu përfshinë edhe objektet shkollore, sa janë të sigurta, a mbulohen nga kamerat monitoruese, sa shpejtë mund të reagohet në rast të ndonjë problemi të paraqitur etj.

Shpeshherë kemi ndegjuar se dhunë dhe pasiguri ka edhe në relacionin mësimdhënës-nxënës apo anasjelltas dhe gjithashtu në relacionet nxënës-nxënës ku shpeshherë perdoren edhe armë të ftohta apo të zjarrit, dhe kjo sigurisht se ndikon në prishjen e përgjithshme të balancit të sigurisë në objektet mësimore.

Si të përmirësojme cilësinë e sigurisë dhe arsimimit në shkolla?

Në mënyrë që ta bëjmë këtë suksesshëm nevojitet një kordinim i mirëfilltë i të gjitha instancave shoqërore ku përveq punetorëve të shkollës duhet të përfshihen edhe organet e sigurisë, ojq-të e ndryshme dhe ekspertë të ndryshëm të cilët kanë përvojë në fushën e sigurisë dhe sidomos që janë të njohtuar mirë edhe me procesin arsimoro-edukative dhe ku do të duhej të mbahen trajnime, seminare për nxënës në baza të rregullta të përfshira edhe në kurrikulën apo planprogramin e gjithëmbarshëm mësimor edukativ.

Pa një përmiresim të sigurisë në shkollat tona, ku nxënësi do të ndihet i sigurtë në mesin e moshatarëve të tij, në mesin e arsimtarëve, në oborret shkollore dhe objektet shkollore pa frikë nga ngacmimet e ndryshme dhe dhuna, përmirësim i cili detyrimisht do shërbejë si ngritje në cilësinë e mësimit sepse nëse një nxënës ndihet i frikësuar, apo i kërcenuar në këtë apo atë mënyrë si dhe nëse qasja në substanca narkotike rreth objekteve shkollore është shume e lehtë atëherë kjo do të shperfaqë pasiguri dhe nxënësit, nuk do mund të nxënë mësimin ashtu si duhet dhe do jetë e veshtire për ta të bëjnë më shumë.

Një shkollë e sigurtë ofron mundësi dhe cilësi më të mirë për arsim të suksesshëm

/autori sht magjistër i shkencave të sigurisë/

Ky artikull nuk pasqyron qëndrim editorial të redaksisë! Për më tepër, ju lutem lexoni kushtet e përdorimit.

KOMENTE