Mbahet mbledhja e tretë e rregullt e Kuvendit Komunal

Mbahet mbledhja e tretë e rregullt e Kuvendit Komunal

Kuvendi Komunal i  Kamenicës, ka mbajtur mbledhjen e tretë të rregullt për vitin 2020.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i Kuvendit Albert Sermaxhaj, ndërsa të pranishëm ishin: Nënkryetari Faton Jakupi, delegatët, drejtorët e drejtorive komunale, Shërbimi Profesional i Kuvendit, OJQ-të si dhe mediat lokale.

Në rend dite ishin këto pika për shqyrtim:

1.Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal Sh.01.Nr.9284/09.05.2020;

2. Informatë për pandeminë;

3. Propozim vendim bartja e të hyravd vetanake 2019/2018 në 2020, Sh.02.Nr.9759/19.05.2020;

4. Propozim vendimi për lejimin e dhënies në shfrytëzim afatshkurtër me qira të pronës komunale duke pasur parasysh interesin publik komunal-Kamenicë, Sh.02. Nr.9776/20.05.2020, me pronat: 1.1. P-71107008-00025-0; 1.2. P-71107035-01225-0; 1.3. P-71107035-0; 1.6.P-71107042-01650-3; 1.7. P-71107042-01367-0;

5. Propozim vendimi për lejimin e dhënies në shfrytëzim afatgjatë me qira të pronës komunale duke pasur paradysh interesin publik komunal-Kamenicë, Sh.02.Nr.9777/20.05.2020, ka kaluar me pronën: 1.2. P-71107008-002268-0;

6. Propozim vendimi për mosvënien e gjobave lidhur me skadimin e lejeve té punës për “Auto-Taxi”, Sh.02.Nr.9873/21.05.2020;

7. Pyetjet e legjislativit drejtuar ekzekutivit;

8. Formimi i një komisioni për vlerësimin e gjendjes pas pandemisë dhe nxjerrja e nje pakoje për masa ndihmëse për bizneset që operojnë në Kamenicë. Pjesë e këtij komisioni është propozuar të jenë nga një anëtar i secilit subjekt politik brenda Kuvendit Komunal të Kamenicës.

9. Të ndryshme.

Pas diskutimeve dhe arsyetimeve ndërmjet ekzekutivit dhe legjislativit, me shumicë votash u miratuan këto pika.

KOMENTE