Vitia dhe GIZ nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për menaxhim të mbeturinave

Vitia dhe GIZ nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për menaxhim të mbeturinave

U nënshkrua marrëveshje mirëkuptimi në mes të kryetarit të komunës së Vitisë dhe përfaqësuesve të Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GIZ.

Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është që të sigurohet bashkëpunimi i dakorduar dhe i ngushtë midis palëve nënshkruese.

Kjo marrëveshje parasheh bashkëpunim në fushat e planifikimit të menaxhimit të mbeturinave të ngurta, që përfshinë hartimin e Planit Komunal të Menaxhimit të Mbeturinave, hartimin e rregullores komunale për menaxhim të mbeturinave, krijimin e një sistemi për mbledhjen e mbeturinave të ndërtimit dhe rrënimit dhe fraksioneve të mbeturinave për tu ndarë.

Gjithashtu, parasheh reforma institucionale dhe administrative, që përfshijnë modelin e operatorit, krijimin e një njësie/emërimin e një zyrtari për menaxhim të mbeturinave dhe përforcimin e inspektoratit.

KOMENTE