Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten – Ja rendi i punës!

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten – Ja rendi i punës!

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 27.05.2021 në ora 10:00.

R E N D   P U N E

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar,

2. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:

2.1 Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale

2.2 Projekt Rregullore për ndarjen e bursave për studentët e Komunëns së Gjilanit

2.3 Projekt Rregullore për menaxhimin e pasurisë jo financiare-inventari i pa përdorshëm

2.4 Propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës Komunale (prej 15-99 vite) personave fizik dhe juridik përmes Shprehjes së Interesit

2.5 Propozim Vendimi për formimin e Komisionit vlersues të ofertave për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës Komunale (prej 15-99 vite) personave fizik dhe juridik përmes Shprehjes së Interesit

2.6 Propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim afatëshkurtër (prej 1-15 vite) të pronës Komunale personave fizik dhe juridik përmes Ankandit Publik

2.7 Propozim Vendimi për formimin e Komisionit vlersues të ofertave për dhënien në shfrytëzim afatëshkurtër (prej 1-15 vite) të pronës Komunale personave fizik dhe juridik përmes Ankandit Publik

2.8 Propozim vendimi për lejimin e këmbimit të pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme private sipas PRRU “Fidanishte” ZK Gjilan

2.9 Propozim vendimi për caktimin e lartësisë së kompensimit për anëtarët e komisionit për ndarjen e bursave për student të Komunës së Gjilanit

2.10 Kërkesë e Qendrës së Kujdesit Ditor “PEMA” për vendosjen e Pllakës Informuese me mbishkrimkin “Kopshti i 21 Fidaneve”

3. Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 27.05.2021 në ora 10:00. /2LONLINE.com/

KOMENTE