Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten, ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten, ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 25.03.2021 në ora 10:00.

R E N D    P U N E 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar,
  • Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:
  1. Raporti i punës i Kryetarit të Komunës për vitin 2020
  2. Raporti Financiar për vitin 2020
  3. Propozim Vendimi për bartjen e mjeteve financiare nga të hyrat vetanake të pashpenzuara nga vitet paraprake në viin 2021
  4. Kodi i Etikës për institucionet edukativo-arsimore në Komunën e  Gjilanit
  5. Kërkesë për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 01.016-96381 të datës 19.10.2020 për ndarjen e 200 (dyqind) bursave për student të Komunës së Gjilanit për vitin akademik 2019/2020
  6. Dhënia e titullit “Qytetarë Nderi” për z.Marin Mema
  7. Informatë rreth Manifestimit tradicional “Flaka e Janarit” 2021
  •   Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës)  më 25.03.2021  në  ora 10:00.

KOMENTE