Rasti i ish-kryetarit të Gjilanit dhe 38 të tjerëve, i kthehet gjykatës për rivendosje

Rasti i ish-kryetarit të Gjilanit dhe 38 të tjerëve, i kthehet gjykatës për rivendosje

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosura sipas ankesave, e ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 30.03.2018, me anë të te cilit ishin refuzuar si të pa bazuara, kërkesat e avokatëve mbrojtës për hudhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave, në rastin e 39 personave.

Çështja penale i është kthyer të njëjtës gjykatë për rivendosje.

Në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Speciale Q.M., H.D., V.G., Q.S., I.R., M.N., M.K., H.M., F.H., D.B., A.H., R.M., S.Sh., G.K., Sh.Q., M.C.-Sh., I.F., B.M., H.I., F.O., H.A., S.Xh., Q.L., E.B., A.M., N.S., Z.F., A.M. dhe N.J. ,dyshohen për shkak të veprës penale “Krim i organizuar” nga neni 274 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, lidhur me “Shpërdorim i pozitës zyrtare ose autoritetit zyrtar” nga neni 339 i te njëjtit kod. Ndërsa B.K., A.P., Rr.H., F.Z., S.I., N.M., M.A., B.G., A.A. dhe A.S., për veprën penale “Krim i organizuar ” lidhur me “Keqpërdorim i autorizimit në ekonomi”, nga neni 236 i KPRK-së.

Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe ankesave, vlerësoi se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë, duhet anuluar dhe kthyer në rivendosje, pasi i njëjti përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e të cilat si pasojë tërheqin edhe shkeljet e ligjit penal dhe vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike.

KOMENTE