Punëtori për hartimin e Planit të Veprimit për Rregulloren komunale për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve

Punëtori për hartimin e Planit të Veprimit për Rregulloren komunale për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’,   ka mbajtur punëtorinë e parë me grupin punues për hartimin e Planit të Veprimit për Rregulloren komunale për Realizimin e të drejtave të Fëmijëve.

Qëllimi i takimit të parë ishte që të zhvillohet një vlerësim i cili adreson mënyrën se si komuna përpiqet t’i përgjigjet nevojave të caktuara të fëmijëve nga mënyra se si i mbledh të dhënat, si i dëgjon perspektivat e fëmijëve dhe prindërve, si i bën politikat, strategjitë dhe planet, si punon me komunitetet, si e trajnon stafin dhe si e informon shoqërinë civile. Pra ky vlerësim do të reflektoj rreth asaj se si të përmirësohet qeverisja për fëmijët, prandaj do të jetëe dobishme të dokumentohen diskutimet e vlefshme që do të ndodhin gjatë plotësimit të tabelës së Planit të Veprimit.

Në takim përveç stafit të NOPM-së ,morën pjesë edhe grupi punues i planit të veprimit i caktuar nga organet komunale në Kamenicë.

Ky projekt përkrahet nga organizata ndërkombëtare “Save the Children International” (SCiK) në Kosovë, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) dhe mbështetur nga Save the Children në Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Politika të Mirëqenies Sociale dhe Kërkim.

KOMENTE