Naim Rexha ushtrues detyre i drejtorit të policisë

Naim Rexha ushtrues detyre i drejtorit të policisë

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se pas emërimit të ish-drejtorit të Policisë së Kosovës në pozitën e Shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, pozitën e drejtorit të përgjithshëm e ushtron zëvendësdrejtori i përgjithshëm, Naim Rexha.

Zgjedhja e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës është e rregulluar me Ligjin për Policinë, neni 39, paragrafi 3: “Në rastet e lirimit, shkarkimit apo suspendimit të drejtorit të përgjithshëm, kryeministri menjëherë emëron njërin nga zëvendësdrejtorët e përgjithshëm si ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm”.

Konkursi për drejtor të përgjithshëm hapet nga MPB sipas legjislacionit në fuqi. Emërimi i drejtorit të përgjithshëm rregullohet me Ligjin 04/L-076 për Policinë, konkretisht me nenin 37 dhe Udhëzimin Administrativ për themelimin, përbërjen dhe procedurat e Komisionit të Lartë për Emërime në Polici.

Sipas ligjeve dhe procedurave, Ministria e Punëve të Brendshme pritet që javën e ardhshme të hapë konkurs për drejtor të përgjithshëm të Policisë së Kosovës.

KOMENTE