Më 26.12.2019 mbahet seanca e Kuvendit Komunal – Ja rendi i punësfotoilustrim

Më 26.12.2019 mbahet seanca e Kuvendit Komunal – Ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës)  më 26.12.2019 në  ora 10:00.

R E N D   P U N E

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar,
2. Betimi i anëtarit të ri të Kuvendit

3. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:

3.1 Propozim Rregullorja për Transparencë në Komunën e Gjilanit
3.2 Propozim Plani i punës i KK-Gjilan për vitin 2020
3.3 Propozim vendimi për miratimin e orarit të mbledhjeve të Kuvendit dhe Komiteteve të KK-Gjilan për vitin 2020
3.4 Raporti i punës i Komisionit për shqyrtimin e ankesave në procesin e Emërtimit të Rrugëve dhe Numrimit të Adresave për teritorin e Komunës së Gjilanit
3.5 Propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01.nr.016-28467 të datës 22.03.2018 dhe vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi 01.nr.016-48036 të dt.26.04.2019
3.6 Raporti i punës për vitin 2019 i KKSB
3.7 Plani i punës për vitin 2020 i KKSB
3.8 Raporti i punës i Komisionit Komunal të aksionarëve për vitin 2019 (nëntë mujor) i Ndermarrjes publike “Eco Higjhiena”
3.9 Raporti i punës i Komisionit komunal të aksionarëve për vitin 2019 (nëntë mujor) në NPL “Stacioni i Autobusëve”
3.10 Raporti i punës i Komisionit Komunal të aksionarëve për vitin 2019 (nëntë mujor) i NPL “Tregu”

4. Të ndryshme

KOMENTE