Mbahet diskutimin publik për Projekt-Rregulloren për realizimin e të drejtave të fëmijëve

Mbahet diskutimin publik për Projekt-Rregulloren për realizimin e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), në bashkëpunim me Komunën e Kamenicës, ka mbajtur Diskutimin Publik për Projekt-Rregulloren komunale për realizimin e të drejtave të fëmijëve

Organizata Jo-qeveritare Network of Peace Movement (NOPM), si pjesë e projektit “Përkrahja e Qendrës për Punë Sociale në përmirësimin e shërbimeve në shtëpi, dhe ato rezidenciale për fëmijët dhe të rriturit në nevojë’’ ka mbajtur Diskutimin Publik për Projekt-Rregulloren komunale për realizimin e të drejtave të fëmijëve

Qëllimi i këtij diskutimi publik ishte që qytetareve të Komunës së Kamenicës përkatësisht fëmijëve, të ju jepet mundësia e prezantimit të draft rregullores komunale për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve si dhe dhënies se propozimeve shtesë, ku këto propozime të tyre pastaj do të inkorporohen në Projekt-Rregulloren komunale për realizimin e të drejtave të fëmijëve duke i respektuar dispozitat ligjore. Gjatë prezantimit të draft rregullores, anëtarët e grupit punues inkorporuan edhe propozimet nga fëmijët që ishin kryesisht me buxhetimin për fëmijët.

Në takim përveç stafit të NOPM-së dhe grupit punues, morën pjesë qytetarë, mësimdhënës, nxënës të shkollave fillore, anëtarë të OJQ-ve etj.

Kjo Projekt-Rregullore komunale pas këtij dëgjimi publik, do të dorëzohet tek Komiteti për politikë dhe financa KPF, pastaj do të futet në rend dite për votim në seancën e radhës në Kuvendin Komunal, ku OJQ “NOPM” do ta monitoroj dhe lehtësoj procesin nëse është e nevojshme deri në aprovim nga kuvendi komunal.

Ky projekt përkrahet nga organizata ndërkombëtare “Save the Children International” (SCiK) në Kosovë, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkë-financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) dhe mbështetur nga Save the Children në Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për Politika të Mirëqenies Sociale dhe Kërkim.

KOMENTE