KPF – Gjilan,  mban mbledhjen e radhës më 21 mars

KPF – Gjilan, mban mbledhjen e radhës më 21 mars

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF) mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Gjilanit, nga ora 10:00. Mbledhjet e Kuvendit dhe të Komiteteve janë publike.

R E N D P U N E

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të komitetit dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar
2. Raporti financiar për periudhën Janar-Dhjetor 2016
3. Propozim vendimi për bartjen e mjeteve të pa shpenzuara të vitit fiskal 2015 e 2016, në vitin fiskal 2017
4. Propozim vendimi për rritjen e buxhetit nga tejkalimi i të hyrave vetanake të planifikuara në vitin 2016
5. Strategjia për zhvillim socio-ekonomik lokal 2017-2021
6. Propozim vendimi për ndarjen e mjeteve për subvencionimin e stafit teknik dhe aktiviteteve në Teatër
7. Propozim vendimi për ndarjen e mjeteve për subvencionim të aktiviteteve të Qendrës “Pema” në Gjilan
8. Të Ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa mbahet në sallën e KK-së, më 21.03.2017, ora 10:00.

KOMENTE