Fauna lëshon vërtetime për fermerët e Komunës së Gjilanit, përfitues të subvencioneve nga MBPZHR

Fauna lëshon vërtetime për fermerët e Komunës së Gjilanit, përfitues të subvencioneve nga MBPZHR

Ka filluar lëshimi i vërtetimeve për fermerë përfitues të subvencioneve nga MBPZHR, për vitin 2019.

Lidhur me subvencionet për blegtorë, Stacioni Veterinar Fauna lëshon vërtetime për fermerët e Komunës së Gjilanit, përfitues të subvencioneve nga MBPZHR.

Përkrahja jepet për këto aktivitete blegtorale:

Lopë qumështore,
Buallica qumështore ,
Dele dhe dhi qumështore,
Bletë,
Pula vojse,
Thëllenza.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim për Pagesa Direkte-Blegtori:

• Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës;
• Kopjen e xhirollogarisë bankare personale, e vlefshme në ndonjërën nga bankat që operojnë në Republikën e Kosovës;
• Regjistrin e kafshëve për: lopët qumështore, buallicat qumështore, delet dhe dhitë qumështore.

Aplikimi fillon nga data 30 maj deri me 30 qershor 2019.

Marrja e vërtetimeve bëhet çdo ditë nga ora 8:00 – 16:00 brenda afatit për aplikim.

KOMENTE