Dezinfektim e pastrim në Ramjan dhe Gjylekar

Dezinfektim e pastrim në Ramjan dhe Gjylekar

Njësia Profesionale për Zjarrfikje dhe Shpëtim e Komumës së Vitisë dhe kompania kontraktuese për dezinfekti kanë bërë pastrimin, klorizimin dhe dezinfektimin e disa objekteve dhe hapësirave publike dhe rrugëve e teotuareve në Ramjan dhe Gjylekar.

Po ashtu êshtë bërë dezinfektimi i ambienteve të Komitetit Komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim si dhe i automjeteve të Njësisë së Zjarrfikësve.

Komiteti Komunal për Mbrojtje dhe Shpëtim në bashkëpunim me mekanizmat tjerë institucionalë janë në gatishmëri të plotë për t’u përballur me gjendjen e krijuar nga pandemia me Covid-19.

KOMENTE