Dënim me burgim për të akuzuarin N. N.

Dënim me burgim për të akuzuarin N. N.

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpall aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit N. N., duke e i shqiptuar dënim prej tetë (8) muaj burgim, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

I akuzuari N. N. në gusht të vitit 2015 deri në prill 2017, në cilësinë e drejtorit për Buxhet dhe Financa të Komunës së Kllokotit, ka shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin e tij zyrtar, në atë mënyrë pa qenë i autorizuar ka bërë pranimin e të hollave prej 14.013,50 euro nga zyrtari B.B., arkëtari B. T. dhe Zh. V., të cilat të holla kanë qenë rrjedhojë e inkasimit të taksave për shërbime komunale, ashtu që shumën prej 3.623,00 euro ka transferuar në llogarinë bankare të komunës, ndërsa nuk e ka dorëzuar shumën prej 10.390.50 euro, duke përfituar për vete dhe duke i shkaktuar dëm komunës për shumën e lartcekur.

Me këto veprime i akuzuari ka kryer veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, vepër e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Trupi gjykues pas shqyrtimit të gjitha shkresave të lëndës dhe dëgjimit të dëshmitarëve ka nxjerrë aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit, duke i shqiptuar dënim prej tetë muaj burgim.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit.

KOMENTE